Sinds 1 januari 2012 is wettelijk vastgelegd dat in de ruimtelijke ordening rekening gehouden dient te worden met cultuurhistorische waarden, zowel boven- als ondergronds. De cultuurhistorische waardenkaart werd daarmee een belangrijk instrument voor zowel provinciale als gemeentelijke overheden om aanwezige...

Op 2 april 2019 gaven de gemeente Stichtse Vecht, samen met de provincie en Waternet toelichting op de aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan ‘De Vecht’ n.a.v. inspraakreacties van o.a. de VPC. Ingegeven door de wens het ligplaatsenbeleid te harmoniseren, besloot de gemeente...

De VPC was actief betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan ‘Rondom de Vecht’ dat op 23-11-2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het gaat in grote lijnen over het buitengebied van Breukelen en Maarssen en wordt in het westen begrensd...

In een bestemmingsplan wordt de ruimtelijke ordening van een bepaald deel van de gemeente vastgelegd, bijv. waar wel of niet gebouwd mag worden. Bestemmingsplannen worden om de 10 jaar vernieuwd om te kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden. Iedere gemeente heeft tot nu...

Presentatie VechtVisie in 2003 “De VechtVisie maakt de identiteit en kwaliteit van de Vecht tastbaar.” Met deze woorden nam wnd. burgemeester Ger Mik op 20 januari 2003 de Belvedere-VechtVisie in ontvangst om deze vervolgens - samen met Annie Brouwer, burgemeester van Utrecht,...