BUITENPLAATS AAN DE VECHT

LOENEN AAN DE VECHT

AMSTERDAM-RIJNKANAAL

COPE-VERKAVELING KORTRIJK

LEGAKKERS TIENHOVEN

DE VECHT: EEN RIVIER MET EEN UNIEK LANDSCHAP

De rivier, de oevers, de buitenplaatsen, dorpen en het plassen- en veenweidegebied vormen een beeldverhaal van ontwikkelingen door de eeuwen heen.
Ontwikkelingen die getuigen van stijl, verhoudingen en respect voor de natuurlijke omgeving: een verhaal met kwaliteit. De Vechtplassencommissie onderhoudt samen met de Vrienden van de Vecht en Werk aan de Vecht dat beeldverhaal en schrijft mee aan nieuwe hoofdstukken.

qHover Image
wat

De Vechtplassencommissie werkt aan het landschap, de natuur en de cultuur van de (Utrechts-Hollandse) Vechtstreek. Wij staan voor behoud en versterking van de kwaliteiten van het gebied

qHover Image
waar

Het werkgebied van de Vechtplassencommissie is het stroomgebied van de Vecht (tussen de Weerdsluis in Utrecht en de monding in Muiden) en de oostelijke en westelijke Vechtplassen en veenweiden

qHover Image
hoe

Wij werken met oog voor het verleden maar nadrukkelijk óók vanuit de notie dat eigentijdse ontwikkelingen, mits met zorg ingepast in de omgeving, een plaats moeten krijgen

LOPENDE PROJECTEN

7.-Peilstok-Wijde-Blik-L1030482

In het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen heeft een groot aantal partijen, waaronder de Vechtplassencommissie, met elkaar afgesproken dat wordt samengewerkt aan een duurzame gebiedsontwikkeling, waarbij de belangen van natuur, cultuurlandschap en recreatie met elkaar in balans moeten zijn.
Onderdeel is o.a. het legakkerherstel. Over vaarverbindingen is nog geen akkoord bereikt.

9.-zonnepanelen-IMG_7044

Plassen en polders vertellen het verhaal hoe de Vechtstreek eeuwenlang heeft voorzien in de energiebehoefte van de grote steden (turf). Ook de nieuwe energiebronnen, vooral wind en zon, zullen een grote impact op het landschap hebben. De vraag is hoe wij dat inpassen – en waar.

Deze Veenzuil geeft aan hoeveel we zijn gezakt

De mate van bodemdaling wordt in het veenweidegebied bepaald door verlaging van de grondwaterstand; een onomkeerbaar proces waar CO2 bij vrij komt en dat niet eindeloos kan doorgaan. Wij denken mee over alternatieve gebruiksmogelijkheden van de grond en over de gevolgen voor de agrarische economie en het landschap.

De Vecht

De Vecht is in het verhaal van de Gouden Eeuw, de toeristische parel van de 21e eeuw.
Door de Vecht zo te positioneren, legitimeer je het conserverende in de visie en
geef je richting aan de opgaven voor de toekomst.

Dirk Sijmons, Rijksadviseur landschap, 23 jan. 2008