Cultuurhistorische waardenkaart

Sinds 1 januari 2012 is wettelijk vastgelegd dat in de ruimtelijke ordening rekening gehouden dient te worden met cultuurhistorische waarden, zowel boven- als ondergronds. De cultuurhistorische waardenkaart werd daarmee een belangrijk instrument voor zowel provinciale als gemeentelijke overheden om aanwezige kennis over het erfgoed vast te leggen en van daaruit een selectie planologisch te beschermen.
Een cultuurhistorische waardenkaart (CHWK) is een cartografische weergave van bestaande en verdwenen landschapstypen en cultuurhistorische relicten in het landschap. Doorgaans bestaat de CHWK uit zowel een kaart als een toelichting.

Voor de provincie Utrecht: Cultuurhistorische Atlas (CHAT)

Voor de provincie Noord-Holland: Landschap en cultuurhistorie

Voor de gemeente Stichtse Vecht, de kaart: Cultuurhistorische waardenkaart

Voor de gemeente Stichtse Vecht, de toelichting op de CHWK: Waardevol Levend Land