Bestemmingsplan ‘De Vecht’

Op 2 april 2019 gaven de gemeente Stichtse Vecht, samen met de provincie en Waternet toelichting op de aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan ‘De Vecht’ n.a.v. inspraakreacties van o.a. de VPC.

Ingegeven door de wens het ligplaatsenbeleid te harmoniseren, besloot de gemeente in 2017 om speciaal voor de rivier de Vecht een bestemmingsplan te maken: het bp ‘De Vecht’.

Tegen dat plan had de VPC meerdere bezwaren: a) het is onmogelijk een plan voor de rivier te maken, zonder de oevers erbij te betrekken. En zodra je die oevers er bij betrekt, vervalt het argument om het alleen voor de rivier te doen; b) de focus lag op ligplaatsen en watertoerisme, waardoor een integrale benadering en afweging ontbrak, die ook elementen als woongenot, natuur en (cultuur-)landschap en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het plan betrok.

Het nieuwe plan zal zich strikt tot de rivier beperken en er is meer aandacht voor ecologie en landschap, maar het ligplaatsenbeleid is nog steeds leidend.

Dat is volgens de VPC niet voldoende en vooral niet de juiste prioriteit. Zeker tegen de achtergrond van de enorme bedragen die overheden, en zeker ook Waternet, in het kader van het Restauratieplan de Vecht (RPV) hebben geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap van de Vecht, zou de kwaliteit van de Vecht, het behoud daarvan en het daarop voortbouwen, het uitgangspunt meten zijn.

De VPC bepleit daarom een integraal beheersplan uitgaande van een ‘beschermd Vechtgezicht’ – dat alleen betekenis heeft wanneer ook het achterland daarbij betrokken is! Alleen vanuit zo’n integrale visie kan op verantwoorde manier worden bepaald waar evt. wel en waar zeker geen ligplaatsen enz. mogelijk zijn.