Over vechtplassencommissie

Het behouden en versterken van de culturele, landschappelijke, natuur- en milieuwaarden van het gebied van de Vecht en het Oostelijk en Westelijk plassen- en veenweidegebied, waaronder de (monumentale) landelijke en stedelijke bebouwing en infrastructuur. En het ontwikkelen, verdiepen en verspreiden van kennis over de Vechtstreek.

Werkwijze

Vanuit onze doelstelling: “het behouden en versterken van de culturele, landschappelijke, natuur- en milieuwaarden van het gebied van de Vecht en het Oostelijk en Westelijk plassengebied, waaronder de (monumentale) landelijke en stedelijke bebouwing en infrastructuur” volgt en beoordeelt de Vechtplassencommissie (VPC) ontwikkelingen en plannen die van invloed (kunnen) zijn op de ruimtelijke kwaliteiten en de waarden van ons werkgebied.

 

Wij doen dat door (ruimtelijke) ontwikkelingen in de Vechtstreek op de voet te volgen en te beoordelen op de gevolgen daarvan voor ons werkgebied. Waar mogelijk gaan wij in gesprek met de initiatiefnemers en als daar aanleiding toe is, proberen wij plannen bij te sturen.

In het uiterste geval kunnen wij in beroep gaan tegen plannen of om handhaving verzoeken.

 

De Vechtplassencommissie wordt bij voorkeur in een vroeg stadium betrokken. Regelmatig worden wij door zowel overheden (provincie, gemeente, waterschap) als particulieren uitgenodigd om in een vooroverleg mee te denken in het ontwikkelen van bijv. bestemmings- of bouwplannen.

De Vechtplassencommissie rekent het ook tot zijn taak om kennis over de Vechtstreek te ontwikkelen en te verspreiden en om gedachtewisseling te bevorderen.

 

Vanaf de oprichting (1936) bestaat de Vechtplassencommissie uit professionals die zichvanuit verschillende disciplines vrijwillig inzetten voor de Vechtstreek. Deze brede samenstelling stelt ons in staat om vraagstukken vanuit verschillende, veelal strijdige belangen te beoordelen om zo tot een afgewogen oordeel te komen.

 

In onze maandelijkse vergaderingen komen actuele plannen en ontwikkelingen aan de orde en vindt besluitvorming plaats over standpunten. Om belangen verstrengeling te voorkomen hanteren we de volgende governancecode Vechtplassencommissie.

 

Op de pagina dossiers vindt u, naar thema geordend, de resultaten van onze beraadslagingen en relevante daarop betrekking hebbende documenten.