Naar 46% minder stikstof: aanpak Provincie Utrecht

De Vechtplassencommissie volgt met belangstelling de ontwikkelingen in het stikstofdossier. We hebben veel Natura 2000 gebieden die bescherming behoeven.

Het Rijk heeft vrijdag 10 juni de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) naar buiten gebracht, met daarin de plannen om de stikstofuitstoot in Nederland te verlagen. De provincie Utrecht onderschrijft de noodzaak om de uitstoot van stikstof drastisch te verminderen en de natuur te herstellen. Het provinciebestuur realiseert zich dat de boodschap bij veel agrariërs hard is aangekomen en wil samen met hen werken aan een duurzame toekomst voor het landelijk gebied.

Provincie Noord Holland is nog niet met een reactie gekomen.

Startnotitie+NPLG juni 2022