Mooie visie op de ‘Kerkbiotoop’  in Stichtse Vecht

Voor het niet-denkbeeldige geval dat een kerkbestuur gedwongen is te zoeken naar aanvullende of nieuwe bestemmingen van hun kerkgebouw heeft de gemeente Stichtse Vecht de Kerkenvisie laten maken. Een mooie inventarisatie van de 38 kerken in de gemeente en een nuttige handleiding. Van die kerkgebouwen zijn de minimaal te behouden elementen van a) gebouw, b) publieke toegankelijkheid, c) ruimtelijkheid, d) interieur en c) sociaal-maatschappelijke rol in kaart gebracht. Deze vormen het uitgangspunt voor het transformatieperspectief. Daarbij ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de ‘kerk’. Maar omdat kerkgebouwen als baken in het landschap beeldbepalend zijn in de beschermde dorpsgezichten en een belangrijke functie vervullen in het sociale leven van de gemeenschap, eist de gemeente in dat proces terecht ook medezeggenschap op.

Als (ontbrekende) stap tussen stedenbouw en architectuur is, op advies van de Vechtplassencommissie een element toegevoegd: de kerkbiotoop: de kwetsbare openbare ruimte rondom de kerk, het ensemble dat wordt gevormd door kerkgebouw met toren, kerkplein en evt. begraafplaats en de omringende bebouwing, de historisch gegroeide fysieke ruimte, die mede vanwege de menselijke schaal, van grote stedenbouwkundige en sociaal-maatschappelijke betekenis is en mede daarom extra aandacht, zorg en respect verdient.

De VPC is positief over de Kerkenvisie: een boeiende schets van de ontstaansgeschiedenis en inventarisatie van de 38 kerkgebouwen die de gemeente nu nog rijk is. De visie kijkt naar het huidige gebruik en brengt de toekomstverwachting van de kerkbesturen in beeld. De visie zal zijn nut bewijzen voor de kerkbiotoop.

foto: interieur Grote Kerk te Loenen met dank aan Hans Stuart