Schaamgroen

De Vechtstreek wordt van oudsher geroemd om haar lommerrijke buitenplaatsen, de uitgestrekte veenweiden en -plassen met de blauwe dooradering van de Vecht met hieraan de kleinschalige dorpscentra. De groenstructuren buiten én binnen de bebouwde kom speelden altijd een belangrijke rol in de beleving van dit bijzondere gebied. Verrommeling en aantasting van deze belangrijke groenstructuren is echter gaande.

In het besef dat achterstallig onderhoud aan groenvoorzieningen her en der in gemeente Stichtse Vecht moet worden ingelopen, worden bij het invallen van de herfst de snoeischaren en motorzagen weer eens uit het vet gehaald.  Want werken in het groen moeten en zullen worden uitgevoerd. Groenwerk is zichtwerk. Of deze speldenprikjes altijd tot het gewenste effect leiden valt echter te betwijfelen. Rondom een speelplek bij een school in Breukelen bijvoorbeeld is een volgroeide (en daarmee ruimtelijk en natuurlijk waardevolle) groene zoom gerooid en vervangen door een op het eerste gezicht vrij willekeurige beplanting. Deze beplanting wordt letterlijk onder de voet gelopen, wordt niet onderhouden en is ten dode opgeschreven. Het geeft een troosteloze aanblik. Verderop in het dorp, nabij een speelplek in Broekland, zien we precies hetzelfde gebeuren. Met dezelfde soort nieuwe beplanting. Enzovoorts.

Maar wat deze misplaatste groene acupunctuur wel duidelijk maakt is dat de groenstructuur binnen de gemeente smeekt om een overkoepelende visie die vervolgens daadkrachtig met kennis van groenonderhoud, -beheer en cultuurhistorie wordt aangepakt. Ja, er is een Groene Kaart gemaakt waarop belangrijke boomstructuren en dergelijke zijn vastgelegd. Deze wordt echter alleen uit de lade gehaald om te toetsen of een boom of houtopstand gerooid mag worden als hiervoor een vergunning wordt aangevraagd. De gemeente laat na om deze belangrijke structuren (vastgesteld beleid!) in stand te houden én om deze structuren grondig te verstevigen.

En ja, er worden beheerplannen gemaakt en aanbesteed. Deze gaan alleen te veel uit van aanharken van het bestaande en het onnodig snoeien/opkronen van bomen om te laten zien dat er weer een veiligheidsronde is doorlopen. Pappen en nathouden is het devies, terwijl we zouden moeten bouwen aan een robuuste groenstructuur met het vizier op de toekomst, waarin thema’s als klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, beperken van hittestress, maar ook zeker ruimtelijke uitstraling en beleving op de korte én lange termijn een vanzelfsprekende plek krijgen.Groen is ons visitekaartje. Schouders eronder en hand aan de schop!

Mark van der Bij

Lid VechtplassencommissieVPC: Al 85 jaar actief voor de Vechtstreek.

Vriend worden voor €15,00 per jaar?www.vechtplassencommissie.nl/vrienden