N201 en de gevolgen van meer verkeer voor natuur en cultuur

De Provincie Utrecht wil verkeersknelpunten op de N201 aanpakken. Begin 2019 is besloten dat de N201 1 x 2 rijstroken blijft met een maximumsnelheid van 80 km/u. De VPC sluit niet uit dat de zich in rap tempo aandienende technologische ontwikkelingen de door de provincie geprognosticeerde overlast door verkeerstoename zullen beperken. Toch kijkt de VPC mee bij het onderzoek naar oplossingen voor een aantal knelpunten zoals de passage van Vinkeveen, de aansluiting met de A2, de aansluitingen voor Loenersloot, Loenen en Vreeland (de Vecht) en de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Op dit traject liggen de nodige kwetsbare waarden die om bescherming vragen. We noemen er een paar: faunapassages waar de N201 natuurgebieden passeert (Marickenland bij Vinkeveen, de Vinkeveense Plassen), cultuurhistorische landschappen (de Angstel, Kasteel Loenersloot, de Vecht, Vreeland), cultuurhistorische verkavelingen (bij Loenersloot en Vreeland) etc. We moeten ervoor oppassen dat nieuwe verkeerskunstwerken niet te hoog in het landschap komen te liggen en dat een verlegd tracé geen historische verkavelingen beschadigt. Bij Vreeland zou een aquaduct onder de Vecht verreweg de beste oplossing zijn evenals een verdiepte ligging van de N201 bij Vinkeveen. Kortom: aandacht voor natuur, landschap en cultuur is in dit tot nu toe vooral op verkeersdoorstroming gefocuste proces dringend gewenst.