Zonnevelden in SV

De Vechtplassencommissie (VPC) is gevraagd om suggesties te doen over de plaats van zonnevelden in de gemeente Stichtse Vecht.
Het zou de VPC betreuren als kostbare ruimte besteed zou worden aan de inrichting van zonnevelden. Zij dringt er daarom op aan om eerst alle mogelijkheden zo veel mogelijk te onderzoeken voor overgegaan wordt tot het bestemmen van ruimte voor zonnevelden.

Eén van de opdrachten van de VPC is het behoud van cultuurhistorie, landschap en natuurhistorie van de Vechtstreek. De opzet van deze nota is daarop gebaseerd. Belangrijke punten als de aansluitingsmogelijkheden op elektriciteits- netwerken worden hier buiten beschouwing gelaten.

Bij het zoeken naar geschikte locaties voor de zonnevelden hebben de volgende uitgangspunten gegolden:

  • De zonnevelden mogen de kwetsbare open landschappen van de Vechtstreek, zoals bijvoorbeeld de open ruimte tussen Breukelen en Maarssen, niet aantasten.
  • Natuurgebieden blijven buiten beschouwing.
  • Bij ligging en de inrichting van zonnevelden moet rekening gehouden worden met bestaande cultuurhistorische elementen, zoals waardevolle verkavelingspatronen.
  • Er moet ruimte zijn om de zonnevelden te camoufleren met bomenen bosschages.
  • De zonnevelden worden voor 15 jaar aangelegd waarna bezien moet worden of door uitloging van de nutriënten het gebied belangrijk is geworden voor natuurbescherming.
  • De VPC gaat er van uit dat een deel van de opbrengsten worden geïnvesteerd in het gebied.
  • De inrichting van de zonnevelden (hoogte en ligging van de panelen) hangt af van het secundaire gebruik van de grond en de ideeën die er bestaan over de toekomst van het gebied over 15 jaar.
  • Door een juiste inrichting van de zonnevelden zou ook de biodiversiteit gestimuleerd kunnen worden (insecten, vogels).

Het kan interessant zijn om te bezien in hoeverre het mogelijk is gedeelten van de veenweidegebieden met een grote inklink te bestemmen voor zonnevelden. Delen die nu al bestemd zijn voor waterberging zouden in aanmerking kunnen komen. Door de uitloging van de nutriënten zouden na 15 jaar interessante natuurhistorische opties kunnen ontstaan. Bij deze inventarisatie zijn deze gebieden niet meegenomen daar er nog te veel onzekerheden aan kleven.

Uitgaande van de hier gegeven randvoorwaarden heeft de VPC binnen de gemeente Stichtse Vecht vier gebieden geselecteerd waarvan verder bekeken zou kunnen worden of ze geschikt zijn om ingericht te worden als zonneveld. De voorkeur voor de verschillende gebieden is verschillend, ze worden hier gegeven in een volgorde met afnemende geschiktheid.

Voorstel te onderzoeken gebieden. 1. De polder Binnenweg.

Tussen de Westbroekse Binnenweg en de Gageldijk ligt een kleine polder met een onduidelijke structuur en verspreid liggende bebouwing. De polder is in gebruik als agrarisch gebied, in de polder ligt een perceel glastuinbouw. Aan de westkant sluit de polder aan bij het recreatiegebied van de Grote Maarsseveenseplas. Door de ligging is het relatief makkelijk om bosschages aan te leggen waardoor de polder Gagel en de Molenpolder voldoende beschermd worden.

2. Het gebied  van  deCorridor.

Tussen het AmsterdamRijn Kanaal, de spoorweg Amsterdam-Utrecht en de autoweg A2 ligt een reeks gebieden die in aanmerking zouden kunnen komen voor inrichting als zonneveld. Een nadere inventarisatie zou hier meer duidelijkheid kunnen geven. Een deel van het gebied is in gebruik als agrarisch gebied een deel als bedrijventerrein.

3. Een deel van de westelijke helft van de Polder Mijnden.

De westelijke helft van de polder is in agrarisch gebruik. De oostelijke helft heeft de bestemming natuur. Het zonneveld zou geplaatst kunnen worden in de westelijke helft tegen het natuurgebied aan. Het gebied kan goed afgeschermd worden door bosschages.

4. Enkele percelen in de Garsten-en Hoekerpolder.

In de Garsten-en Hoekerpolder liggen een aantal fruitbedrijven die nauwkeurig de bestaande verkavelingspatronen volgen. Op de zelfde wijze als de fruitbedrijven zouden ook een aantal percelen ingericht kunnen worden als zonneveld. Ook deze zouden het bestaande verkavelingspatroon nauwkeurig moeten volgen. Een goede afscherming met bosschages is uiterst belangrijk.

september 2018, LM