GA- OVP: een investering van € 77 miljoen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten. Maar dit gebied kampt al jaren met gecompliceerde problemen. Kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte laten te wensen over. De watersport- en recreatiesector blijven achter en er is een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen. Het oplossen daarvan vormt een enorme uitdaging voor de betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers van het gebied. Betrokken partijen hebben elkaar opgezocht om samen te zoeken naar oplossingen. De VPC is mede ondertekenaar van dit akkoord en volgt de ontwikkelingen van de 25 projecten op de voet. Het gaat om het ontwikkelen van vrijetijdslandschappen, het versterken van ecologische waarden en  de transformatie van de recreatiesector. Daaronder vallen het realiseren van 700 ha nieuwe natuur, het baggeren van de Loosdrechts Plassen, bestrijding invasieve exoten als rivierkreeftjes en cabomba, en de m.e.r. voor een nieuwe vaarbinding. Er wordt op vele terreinen voortgang geboekt. Lees verder over de voortgangsrapportage en op de website Oostelijke Vechtplassen.

Tags: