Zonneakkers en windturbines

Energielandschappen

De productie van energie zal op korte termijn een grote verandering tot stand brengen in het landschap. Zonneakkers en windturbines zijn belangrijk. Zonneakkers zijn te verwachten op de minder rendabele gronden nabij geschikte aansluitpunten op het kabelnetwerk. De plaats van zonneakkers zal landschappelijk nauwkeurig gekozen moeten worden maar er zijn mogelijkheden om ze in het landschap in te voegen, zelfs in het open veenweidegebied.

Dit is veel moeilijker met windturbines. Windturbines zullen het open landschap van West-Utrecht ernstig beïnvloeden. Voor de aanleg van windturbines worden twee modellen genoemd: lijnopstellingen langs de bestaande infrastructuur of geclusterd op bij voorbeeld bedrijventerreinen. In het open veenlandschap zijn provinciale en rijkswegen nu van een afstand van 1-2 km te zien in het landschap. Worden langs deze infrastructuur windturbines geplaatst dan zullen deze infrastructurele lijnen zichtbaar zijn vanaf een afstand van minstens 10 km. Clustering van windturbines op bedrijventerreinen zal het betreffende terrein accentueren in het landschap (zoals vroeger de kerktoren van een dorp).  Alle overheden hebben een mening over de inrichting van het landschap, waarbij het effect van not in my backyard bij de lagere overheden zichtbaar is. Coördinatie is nu belangrijk.

De VPC is van mening dat drie aan het gebruik van grondgebonden processen op termijn een belangrijk stempel zullen drukken op het karakter van het open veenweidelandschap: bodemdaling, de inrichting van het energielandschap en de verbetering van de biodiversiteit. Elk van deze processen krijgt nu veel aandacht. Maar willen we het kwetsbare open landschap van West-Utrecht behouden, dan moet de aanpak van deze drie processen in één totaalproject ter hand genomen worden en bovendien voor een langere periode, bijvoorbeeld dertig jaar.