Toekomst N201

De provinciale weg N201, die Aalsmeer verbindt met Hilversum, wordt steeds drukker. Voor de lokale bewoners is het de belangrijkste verbindingsweg. Voor het vrachtverkeer vormt het de verbinding tussen Schiphol en Flora Holland (de Aalsmeerse bloemen- en plantenveilingen) met de A2 en ook de bewoners van Hilversum nemen de N201 naar de A2.
Van Amstelhoek tot voorbij Vreeland ligt de N201 in de provincie Utrecht en loopt door een karakteristiek en natuurrijk landschap.

In het Project Toekomst N201 zijn vier modellen onderzocht als antwoord op het toenemend autoverkeer:
1. 2×2 rijstroken met maximale snelheid 100 km/u
2. 2×2 rijstroken met maximale snelheid 80 km/u
3. huidige situatie met maximale snelheid 80 km/u en oplossen knelpunten
4. afwaarderen N201 naar regionale weg (60 km/u) met fysieke afsluitingen.

Als bijdrage aan de discussie heeft de VPC, samen met zusterorganisatie De Groene Venen, in oktober 2018 de notitie “Analyse van de opwaardering van de N201, Verlies aan kwaliteit.” opgesteld (zie: Analyse van de opwaardering van de N201).

18 februari 2019 Provinciale Staten van Utrecht besluiten te kiezen voor model 3.

25 januari 2019 Natuur- en Milieufederatie Utrecht laat, namens de VPC, de Groene Venen, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap, aan de provincie weten blij te zijn met de keuze voor model 3 en vraagt, om de aanpassingen zo duurzaam mogelijk uit te voeren en de effecten op natuur en landschap zo veel mogelijk te beperken, aandacht voor enkele knelpunten (zie brief)

8 januari 2019 Gedeputeerde Staten van Utrecht stellen Provinciale Staten voor te kiezen voor model 3.

Analyse van de opwaardering van de N201 – Verlies aan kwaliteit.
Notitie van de Vechtplassencommissie en De Groene Venen, oktober 2018.

Inleiding.
De Vechtplassencommissie en De Groene Venen zijn van menig dat terughoudendheid is geboden wat betreft de uitbreiding van het wegennet. Juist op dit moment probeert de overheid het autogebruik om allerlei redenen te ontmoedigen. Toch lijkt de aanpak ook hier weer op de aanpak zoals we die al decennia kennen: een weg die druk wordt moet meer capaciteit krijgen. Daarmee wordt niet onderkend dat niet alleen een vraag naar meer wegen leidt tot een groter aanbod, maar dat ook een groter aanbod ook leidt tot meer vraag. Nog zeer recent hebben we gezien waar een enorme uitbreiding van de A2 tussen Utrecht en Amsterdam toe leidde: niet alleen een grote verkeerstoename en opnieuw lange files, maar ook het negeren van gemaakte afspraken met lagere overheden over de maximumsnelheid. Ook de hier voorgestelde alternatieven zouden niet alleen beoordeeld moeten worden op wat nu voorligt, maar ook op de neveneffecten en de stappen die logisch volgen op het nu voorgestelde: een doorsnijding van het landschap met meer (vracht-)auto’s, de noodzaak om geluidsschermen te plaatsen, en de behoefte naar verdere uitbreiding omdat de uitbreiding straks onvoldoende blijkt om de verdere verkeerstoename te faciliteren.
Alle maatregelen die de capaciteit van de weg vergroten zullen daarom eerder leiden tot meer dan tot minder files.
We wijzen in deze bijdrage op de bezwaren die aan de vergroting van de N201 kleven, voor zover de weg door het zeer kwetsbare landschap van de Venen en de Vechtstreek loopt.
Vanuit de uitgangspunten van de Vechtplassencommissie en De Groene Venen richten wij ons op het verlies aan kwaliteit op het gebied van landschap, natuurhistorie en cultuurhistorie.
De Provincie Utrecht heeft een aantal nota’s gepubliceerd over het tracé Uithoorn-Vreeland van de N201. Omdat dit deel van het tracé niet los staat van het gehele tracé Amstelhoek -’s Graveland is geprobeerd hier een overzicht van de gevolgen voor het gehele tracé te geven.

Analyse.
In de notities van de provincie Utrecht worden vier schetsontwerpen onderzocht:
– Opwaarderen van de N201 naar vierbaans, maximale snelheid 100 km
– Opwaarderen van de N201 naar vierbaans max. snelheid 80 km
– Behoud van de huidige situatie maar het aanpakken van alle knelpunten
– Het afwaarderen van de N201 naar een regionale weg.
De ontwerpen 1 en 2 zullen ernstige invloed hebben op de hierboven genoemde kwaliteiten en zullen in de analyse centraal staan.
We beschouwen hier het deel van de N201 tussen Amstelhoek en ’s Graveland en gaan er van uit dat het huidige tracé gevolgd zal worden. Over het verloop na ’s Graveland bestaan nog te veel onzekerheden.
De optie 3 zal apart bekeken worden op het gebied van de knelpunten.
Optie 4 blijft buiten beschouwing daar we hier geen groot kwaliteitsverlies verwachten.

We onderscheiden de volgende delen:
Amstelhoek – Mijdrecht doorsnijding agrarisch gebied
rechttrekken bocht bij Mijdrecht doorsnijden agrarisch gebied
Mijdrecht – kruising N212 doorsnijding agrarisch gebied
N212 – Vinkeveen doorsnijding natuurgebied Marickenland
Passage dorp Vinkeveen doorsnijden dorp
Vinkeveen – A2 doorsnijding Vinkeveense Plassen
Passage A2 isolatie ecoduct
A2 – Vreeland doorsnijding agrarisch gebied
Passage Vreeland doorsnijden dorp, passage de Vecht
Vreeland – ’s Graveland doorsnijding plassengebied Kortenhoef-Wijde Blik- ’t Hol

De invloed van de schetsontwerpen 1 en 2 op de hierboven genoemde kwaliteiten.
Beide varianten gaan uit van een verbreding die een vierbaansweg nodig heeft, ze zijn daarom hier samengenomen.
Elke ingreep in het landschap zal de bestaande waarden aantasten. Soms kunnen compensatie maatregelen dit verlies inperken, soms is dit niet mogelijk.
Bij de analyse van de aantasting van de kwaliteiten onderscheiden we daarom vijf gradaties.
1. aantasting van genoemde waarden (landschap, natuurhistorie, cultuurhistorie).
2. aantasting van belangrijke waarden met duidelijk kwaliteitsverlies.
3. verlies van waarden die zo belangrijk zijn dat compensatie nodig is.
4. Verlies van zeer belangrijke waarden waarvoor compensatie het verlies slechts kan verzachten.
5. onherstelbare schade van unieke waarden.