Beleid

Beleidsplan 2015

Inleiding

Bij het uitzetten van het door de Vechtplassencommissie te voeren beleid concentreert de stichting zich op haar statutaire doelstelling: het behouden en versterken van de kwaliteiten van de Vechtstreek op de domeinen landschap, stedelijk schoon, cultuur, natuur en milieu.

Het door de Vechtplassencommissie te voeren beleid is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de terreinen van ruimtelijke ordening, natuur, cultuur en milieu en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen zal de Vechtplassencommissie daarop anticiperen en haar beleid aanpassen. Het beleid is daarmee feitelijk dynamisch.

De Vechtplassencommissie is statutair opgericht op 25 oktober 1940 maar bestond feitelijk al vanaf 1936. Voor de omschrijving van de activiteiten van de Vechtplassencommissie wordt verwezen naar de als bijlage opgenomen historische beschrijving (geschiedenis VPC 1936 = 1987 en 1987 – 2003). Tussen 2003 en 2014 zijn deze activiteiten onverkort voortgezet.

Werkzaamheden

Doelstelling

De feitelijke werkzaamheden van de Vechtplassencommissie liggen in lijn met de hiervoor beschreven doelstelling. Met de werkzaamheden van de Vechtplassencommissie wordt het algemeen belang gediend. De Vechtplassencommissie is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Ook voor de periode vanaf 2015 zal zij alles in het werk stellen om als zodanig aangemerkt te blijven.

Activiteiten

Concrete activiteiten die de Vechtplassencommissie de komende periode wil uitvoeren en verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn:

  • in overleg met relevante partijen (o.a. overheden, eigenaren en andere belanghebbenden) bewerkstelligen dat ontwikkelingen het gewenste kwaliteitsniveau behouden dan wel bereiken.
  • Het waar nodig en mogelijk gebruik maken van inspraakmogelijkheden
  • Participeren in structurele en incidentele adviesorganen en netwerken
  • Het waar nodig en mogelijk langs juridische weg bevorderen van de doelstelling
  • Het d.m.v. educatie uitdragen van de kwaliteiten van de Vechtstreek (o.a. de leergang Vechtologie)
  • Het organiseren van de Jaarvergadering 2015
  • Het mede-organiseren en coördineren van feitelijke werkzaamheden (o.a. werken aan de Vechtoevers).

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken zal de Vechtplassencommissie ook fondsen werven.

Werving van gelden

De Vechtplassencommissie wordt gevormd door haar bestuur en door de door het bestuur aangewezen deskundigen. De Vechtplassencommissie is volledig afhankelijk van de inzet van bestuur en deskundigen en van giften, donaties en projectsubsidies. Deze bijdragen kunnen zijn in financiële middelen en/of in natura. De giften kunnen rechtstreeks afkomstig zijn van derden maar ook van organisaties die de doelstellingen van de Vechtplassencommissie onderschrijven zoals de Stichting Vrienden van de Vecht.

De stichting kan vrij van schenkingsrecht donaties en giften ontvangen. Ook kunnen de donateurs en schenkers onder voorwaarden de donatie fiscaal gefacilieerd plaats laten vinden. Indien de Vechtplassencommissie een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen is de Vechtplassencommissie bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een gefaciliteerde vormgeving te komen.

Beheer van gelden

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, reisdeclaraties en overige kostendeclaraties. Veelal worden de kosten voor reizen etc. door het bestuur voor eigen rekening genomen.

Alle opbrengsten en schenkingen en alle kosten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij ontvangen resp. betaald zijn.

Als rentebaten worden verantwoord in de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.

Besteding van gelden

Het vermogen van de Vechtplassencommissie wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Vechtplassencommissie worden geïnvesteerd in de door de Vechtplassencommissie ter hand genomen projecten. Voor zover de Vechtplassencommissie haar vermogen niet direct aanwendt ter uitvoering van haar doelstelling zal zij dit vermogen beleggen in defensieve fondsen.

De bestuurders ontvangen geen beloning nog een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten.